BIẾM HỌA "TRANH CỬ TỔNG THỐNG MỸ"______________________ NƯỚC MỸ 
OBAMA & ROMNEY


....../.