TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT " thẻ bài treo từ trên trần "A Memorial Art Piece Commemorating the Vietnam Soldiers
58.000 thẻ bài 
của những nguòi lính (từ) VietNam
treo từ trên trần của 
Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia 
Cựu chiến binh ở Chicago.
......../.