Từ vượn lên người ....Từ Vượn Lên Người Từ Người Xuống Vượn 

(Ngục ca)

Từ vượn lên người  

Từ vượn lên người mất mấy triệu năm 
Từ người xuống vượn mất bao năm? 
Xin mời thế giới tới thăm 
Những trại tập trung núi rừng sâu thẳm! 
Tù nhân ở truồng từng bầy đứng tắm 
Rệp muỗi ăn nằm hôi hám tối tăm 
Khoai sắn tranh giành cùm, bắn, chém, băm 
Ðánh đập tha hồ, chết quăng chuột gặm! 
Loài vượn này không nhanh mà rất chậm 
Khác vượn thời tiền sử xa xăm 
Chúng đói chúng gầy như những cái tăm 
Và làm ra của cải quanh năm. 
Xin mời thế giới tới thăm!  
Trích tập thơ Hoa Địa Ngục, Nguyễn Chí Thiện (1967)......./.