Dân phẫn nộ mang quan tài xuyên thủng hàng rào CAVĩnh Yên: 
Dân phẫn nộ mang quan tài 
xuyên thủng hàng rào CA........./.