Nhân chứng sống kể về Hải Chiến Hoàng Sa 1974


Nhân chứng sống 
kể về 
Hải Chiến Hoàng Sa 1974

(19-1-1974)


......../.