từ email của bạn_________ từ email của bạnÔng Bùi Minh Quốc (nhà thơ hiện sống tại Hà Nội)
tả cái xã hội - chính trị VN bằng thành ngữ dân gian:

Đảng ... chỉ tay,
Quốc hội ... giơ tay,
Mặt trận ... vỗ tay,
Chính phủ ... ra tay,
Doanh nghiệp nhà nước ... ngửa tay,
Công ty hữu hạn ... ngoặc tay,
Công an ... còng tay,
Tội phạm ... bắt tay,
Báo chí ... chùn tay,
Trí thức ... phẩy tay,
Đồng đội ... cụt tay,
Quan chức ... đầy tay,

Dân ... trắng tay.

....../.