PHÁT BIỂU .............................TRÍCH TỪ
NHIỀU NGUỒN BÁO-VIỆT-NAMchinmotbaba

........./.