Sài Gòn 1968 - 1969 - 1970
Sài Gòn 1968 - 1969 - 1970 

dưới ống kính   
Brian Wickham   +  Jeff Dahlstrom  
................
http://reds.vn/index.php/khoanh-khac-lich-su